Книги
чёрным по белому
Главное меню
Главная О нас Добавить материал Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Археология Архитектура Бизнес Биология Ветеринария Военная промышленность География Геология Гороскоп Дизайн Журналы Инженерия Информационные ресурсы Искусство История Компьютерная литература Криптология Кулинария Культура Лингвистика Математика Медицина Менеджмент Металлургия Минералогия Музыка Научная литература Нумизматика Образование Охота Педагогика Политика Промышленные производства Психология Путеводители Религия Рыбалка Садоводство Саморазвитие Семиотика Социология Спорт Столярное дело Строительство Техника Туризм Фантастика Физика Футурология Химия Художественная литература Экология Экономика Электроника Энергетика Этика Юриспруденция
Новые книги
Суворов С. "Танк Т-64. Первенец танков 2-го поколения " (Военная промышленность)

Фогль Б. "101 вопрос, который задала бы ваша кошка своему ветеринару если бы умела говорить" (Ветеринария)

Нестеров В.А. "Основы проэктирования ракет класса воздух- воздух и авиационных катапульных установок для них" (Военная промышленность)

Таранина И.В. "Гражданский процесс в схемах " (Юриспруденция)

Смоленский М.Б. "Адвокатская деятельность и адвокатура российской федерации" (Юриспруденция)
Реклама

Справочник по украинскому правописанию - Олифиренко О.М.

Справочник по украинскому правописанию

Автор: Олифиренко О.М.
Другие авторы: Сагайдачная Г.А.
Издательство: К.: НАУ
Год издания: 2006
Страницы: 120
ISBN 966-591-038-8
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Скачать: spravochnikpoukrpravopisaniu2006.djvu

MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ Наиюнальний ав1ашйний ужверситет
довщник
3 УКРА1НСЬК0Г0
ПРАВОПИСУ
За редакцию члена-кореспонден та НАН УкраТни професора L Р. Вихованця
Видання 5-е
Кит “Д1ал” 2006
ББК 81.2Ук-923 017
УДК 53(07)
Рецензента:
канд. фшол. наук, доц. М. В. Кучинський (Нацюнальний педагопчний
ушверситет 1М. М. П. Драгоманова)
канд. фшол. наук, в.о. проф. С. С. Kip ал ь (Нацюнальний ашацшний
ушверситет) вчитель-методист Н. М. Лихота (середня школа № 75 м. Киева)
Затверджено на засщанш ради гумаштарних дисциплш редради Н АУ 31 жовтня
2001 р.
017 Довщник з украГнського правопису. 5-е вид.
- К.: НАУ, Д1ал, 2006.-120 с.
ISBN 966-591-038-8
Пропонований стислий довщник укладений учителями-практиками на ocHoei
украшського правопису та noci6HH-юв з украшсько! мови.
ВисвЬлено основн! правила правопису, яю потр1бно за-СВ01ТИ школярам та
абпур1ентам вщповщно до вимог, що i'x ставлять вищ1 навчальш заклади
Украши.
Довщник рекомендуемо старшокласникам та абпурь ентам. Видання також буде
корисне BciM, хто прагне опа-нувата правописн! норми сучасно! украшсько!
л1тературно1 мови.
Укладач!: О. М. Олеф1ренко, Г. А Сагайдачна Передрук без вгдома редащи
заборонено
ISBN 966-591-038-8
О МП «Д1ал», 2006
Передне слово редактора
3 раннього дитинства людина нев1дщльно пов’язана з мовою. Розпочинаеться
прилучения дитини до краси р1дно1 мови з милих бабусиних казок i
материнсько* ко-л исков о! nicHi. Кожен день дае нам урок тзнання. I зав-
жди i скр1зь наш учитель - мова.
За допомогою мови проникаемо в думи i почуття, яю хвилювали наших
пращур1в за тисячол1тгя до нас. Також можна звернутися до далеких нащадов
i передати 1м у мов1 найзаповтпше. Мова - найв1ртший посланець i3
минулого в сьогодення i з сьогодення у прийдешне. За-вдяки i'i Morymocri
не замулюсться людський досвщ. Це схованка мудрости i невмирущосп народу,
найбшьший його дивосв1Т, найвшца духовшсть i коштовн1сть.
Yci захоплюються працею Майстра - людини, яка в1ртуозно володае
в1дпов1дним знаряддям. G i майстри слова, що досконало опанували
найскладн1ше i найдиво-вижшше знаряддя - мову. Такими майстрами стають
лише закохан1 у слово, лише Ti, хто щоденно пипфуе його, досягае гармонй
думки i слова. Вч1мося повноголосся i повноколосся слова в наших
письменниюв, мовознав-щв та imirnx, причетних до слова.
Прилучайся, юний друже, до mobhoi скарбниц1 народу. Але це буде можливим
за умови, яюцо ти докладасш чимало зусиль для вивчення мовних надбань
народу, який творив i‘x упродовж стор1ч нав1ть за страдницьких
3
обставин, виборював право збагачувати свггову культуру свош словом, своею
в1дишфованою до вершин mobhoi i музично! BipTyo3Hocri украшською тснею.
ГИзнання мае початок, але не мае кшця. Дороги газнання ведуть лю-дину до
мовних джерел, духовно збагачують нас i роб-лять кожного неповторним.
У передньому слов1 висловимо вам, юш читач1, одну корисну пораду. Частше
користуйтеся словниками, у яких з1брано доб1рш зерна мови, виплекаш
численними ПОКОЛ1ННЯМИ. У словниках ви знайдете вцщовш на ба-гато питань*
що означае В1дшшдне слово, як його вико-ристовують у мовленш,
наголошують, пишутъ тощо. Без “заглядання” у словники неможливе досконале
оианува-ння мови.
Haxni духовш засяги здобуваемо у пращ. Опанування р1дно1 мови - це теж
праця, але праця, осяяна любов’ю.
Про що розповщае пропонований дов1дник? Про слово мовлене, а передусш -
написане. Про правила написания сл1в i вживання роздшових знаюв у
реченнях. А в П1Слямов1 видатного укра'шського мовознавця Василя Н1мчука
- про потребу дбайливого ставлення до рщк>1 мови i 1фо напрямки
вдосконалення укра'шського правопису.
Спод1ваемося, що корисним буде читачевх i поданий у дов1Дников1 короткий
росшсько-украшський словник.
Хочеться на початку нашо! мандр1вки сторшками до-bi дника побажати To6i,
юний друже, бшыие заприязни-тися 3i словом, проникнута в його нез\црш
глибини, гфагнута повсякчас удосконалювата усне й писемне мо-влення. Хай
на цьому шляху стане порадником i наша книжка!
4
УкраЁнська абетка (алфав1т, азбука)
Абетка, або алфав1т, азбука - це сукупшсть ycix букв, розташованих в
усталеному для кожно! мови порядку. Слово “абетка” е власне украшським
термшом, утворе-ним вщ назв перших двох л1тер алфавпу a i бе Слова
“алфавгг” i “азбука” так само утвореш вщ назв двох перпшх л1тер абеток -
грецько1 {альфа i бета, або eima) та кирилищ як одно! з найдавшших
слов’янсышх азбук {аз i буки).
Абетаи виникли наприкшпд П тасячолшидо пев зв\-кових системах письма.
Найдавшшою вважаютъ фпзшйсь-ку абетку, в1д яко! походить бшьш1сть
сучасних. Укра-шська абетка походить в1д слов’яно-юхриличного алфа-в1ту 1
нал1чуе 33 Л1тери
А а (а) Il(i) Т т (те)
Б б (бе) Ь (I) У У (У)
В в (ве) Й й (йот) Ф ф (еф)
Г г (ге) К к (ка) X х (ха)
г г (ге) Л л (ел) Ц ц (це)
Дд(де) М м (ем) Ч ч (че)
Е е (е) Н н (ен) LII ш (ша)
€е(е) О о (о) Щ щ (ща)
Ж ж (же) П п (пе) ь ( м'який знак)
3 з (зе) Рр(ер) Ю ю (ю)
и (и) С с (ес) Я я (я)
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 31 >> Следующая