12 - ..

.. 12 , 1980. 384 c.
( ): shahmatniybuleten1980.djvu
<< 1 .. 17 18 19 20 21 22 < 23 > 24 25 26 27 28 29 .. 33 >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ............ V2 1 1 V2 V2 V2 1 V2 V2 Vt V2 1 1 Vt 1 10V2 1
2 ............. Vt Vt 1 V2 V2 V2 V2 V2 V2 1 1 V2 1 1 Vt 10 2
3 Toppe .............. 0 Vt Vt 1 V2 0 V2 1 1 Vt 1 1 0 1 1 9Vt 3
4 ............. 0 0 V2 1 V2 1 0 1 Vt 1 1 Vt Vt Vt 1 9 4-5
5 .......... .............. V2 Vt 0 0 Vs 1 V2 V2 1 1 1 Vt Vt Vt 1 9 4-5
6 V2 V2 V2 V2 V2 V2 1 V2 Vt Vt Vt Vt Vt Vt Vt 8 6-8
7 ............ V2 V2 1 0 0 V2 0 1 1 Vt V2 1 V2 Vt Vt 8 6-8
8 ............. ........... 0 V2 V2 1 V2 0 1 V2 0 0 1 V2 Vt 1 1 8 6-8
9 Vt V2 0 0 V2 V2 0 V2 Vt 1 1 V2 1 Vt Vt 7Vt 9-10
10 ........... Vt V2 0 Vt 0 V2 0 1 V2 Vt 1 V2 Vt 1 V2 7Vt 9-10
11 ............. .............. V2 0 V2 0 0 V2 V2 1 0 V2 Vt 1 0 V2 1 6Vt 11
12 V2 0 0 0 0 V2 V2 0 0 0 V2 1 1 1 1 6 12
13 .............. 0 V2 0 V2 V2 V2 0 V2 V2 V2 0 0 1 Vt V2 5Vt 13-14
14 ............. ............. 0 0 1 V2 V2 V2 V2 V2 0 Vt 1 0 0 V2 0 5Vt 13-14
15 Vt 0 0 Vt V2 Vt Vt 0 V2 0 V2 0 Vt Vt Vt 5 15
16 ............... 0 V2 0 0 0 Vt V2 0 V2 Vt 0 0 Vt 1 Vt 4Vt 16
374

, 3 ~- 25 1980 .
120 Rie/b

1. Kf3 d5 2. g3 6 3. Cg2 4. 00 Cf5 5. d3 6. Kbd2 7 7. h6 8. 4 Ch7 9. 5 Kbd7 10. K:d7 K:d7 11. f4 00 12. Kphl a5 13. g4 a4 14. f5 a3 15. 8 16. ܲ ef 17. gf 5 18. ed cd 19. g Cb4 20. Kph8 21. f6 : f6.
22. : h6 Kh5 23. g4 24. Kg5 Cg6 25. K : 17 C : 17 26. C : g7 K:g7 27. -7 Cf8 28. 1 5 29. 4 d6 30. tt:g7 : g7 31. Oh5 6 32. :8 Kph7 33. C:d5 34. Ce4 Kph6 35. gl. .
121 R50/d
TOPPE
1. d4 5 2. d5 d6 3. e4 Kf6 4. g6 5. Ce2 Cg7 6. 00 7. 00 8. Cg5 7 9. 4 10. d2 7 11. adl 12. fel d7 13. 6 5 14. C : g7 Kp : g7 15. ab ab.
16. e5 8 17. 4 4 18. d4 Kpg8 19. 4 de 20. Kg5 h5 21. Kge4 C:d5 22. Cf3 23. C: h5 f5 24. C:g6 fe 25. ˳ 4 26. 5 6 27. :5 g4 28. : 4 g7 29. : d5 Kf: d5 . : g7 Kp:g7 31. C:d5 K : d5 32. : K:b4 33. 6 Kd5 34. d6. .
122 R75/a
KHAAK
1. d4 Kf6 2. 4 5 3. d5 d6 4. g6 5. 4 Cg7 6. Cd3 00 7. Kge2 8. 00 ed 9. cd 10. a4 11. Kb5 Kbd7 12. 7 13. 5 14. 2 8 15. f4 Kd7 16. Cf3 C:b5 17. ab Cd4 18. : 19. : g5 20. g3 gf 21. gf 4 22. Cg4 7 23. 2 Kg7 24. Kphl Kph8 25. e5 fd8 26. gl 8 27. f2 f5 28. ef :6 29. Ke4 Գ7 30. Kg5 : d5 31. Cf ԯ5 32. 4 ԯ6 33. h5 34. f d5 35. : h5. .
123 R88/a
BAH
1. 4 g6 2. d4 Cg7 3. 4. Kf3 d6 5. Cc4 6 6. e5 de 7. K:e5 0-0 8. 00 Kbd7 9. Cg5 Kb6 10. Kfd5 11. Kf3 a5 12. a4 13. Ke4 6 14. C: f6 ef 15. C:e6 fe 16. 8 17. Kc5 8 18. Kd5 19. 20. Kd3 Cf8 21. 4 5 22. dc be 23. 8 24. 4 Kpg7 25. 42 6 26. 5 4 27. Kf4 5 28. Kd5 5 29. Kd5 . K: d5 :5 31. ab 7 32. d2 4 33. Kh4 5 34. edl g5 35. : 5 36. Khf5 Kpg6 37. g4 : 38. : h5 39. hg 40. hg 7 41. Kf5 7 42. d8. .
124 E01/b
APHACOH KHAAK
1. e4 2. d4 d5 3. Kd2 Ce7 4. Kgf3 5. Cd3 c5 6. e5 Kfd7 7. Kc6 8. 00 6 9. a5 10. cd 11. cd a4 12. Cc2 K: d4 13. C:a4 00 14. 4 7 15. K: d4 : d4 16. JIbI K: e5 17. Cb2 7 18. Cc2 Kg6 19. 5 f5 20. 4 21. f Cd6 22. Cd7 23. h4 8 24. 25. g3 Kh3 26. Kpg2 f4 27. 5 7 28. C:e5 29. 5 f3 . Kp : h3.
. ..:2 31. :2 :2 32. :2 f5 33. g4 4 34. Kd4 h5 35. 5 ef 36. K:f3 f4 37. Kph2 33. Ke5 Cf5 39. f3 d4 40. gf d3 41. Kpg3 b5 42. d2 Kpf8 43. Kpf2 Kpe7 44. 45. Kpd4 : 46. Kpc5 47. Kpd4 2 48. 8 49. d8 50. d2 51. g5 52. hg h4 53. Kg4 : g4 54. fg h3 55. Kpf2 d 56. Kpe2 d4 57. d8 58. Kpf2 Kpf7 59. Kpg3 d 60. Kpf2 Kpg6 61. Kpe2 8 62. Kpf2 8 63. Kpgl 4 64. Kph2 -^4 65. *^2 -4 66. d5 :4 67. Kp : h3 Kph5 68. Kpg3 69. Kpf3. .
125 E01/d
TOPPE
1. e4 2. d4 d5 3. Kd2 4. Kgf3 6 5. e5 Kd7 6. a5 7.. a4 b6 8. Cg5 Ce7 9. C: e7 : e7 10. 00 11. KcI f6 12. Cb5 Kcb8 13. ef : f6 14. C : d7 K : d7 15. 00 16. 8 17. Kd3 C:d3 18. : d3 19. h6 20. 2 f4 21. : 22. : f6 23. h4 5 24. ba 25. :4 6 26. 2 4 27. 2 8 28. 5 K : 5 29. de ˳4 . g3 4 31. : 4 de 32. : 5 : 2 33. 5 Kpf7 34. h5 g6 35. : gh 36. 4 37. fe 2 38. ˯4 Kpg6 39. ˲ Kpg5 40. Kpfl 2 41. 4 Kpg4 42. d h4 43. gh Kpf4 44. d8 2 45. 4 :5 46. 5 : h4 47. 48. 2 49. 8 Kp : 4 50. :h6 2 51. Kpdl : 52. 4. .
126 09/
APHACOH
1. 4 2. d4 d5 3. 4 4. 5 7 5. C: 6. be 5 7. Cd7 8. 4 5 9. Cd2 10. Cd3 f6 11. 0-0 fe 12. 4 7 13. :5 :.
375
14. Cf4 cd 15. K7g6 16. C:g6 hg 17. cd 00 18. C: e5 4 19. de C : a4 20. : d4 : d4 21. C:d4 C:c2 22. : a7 : a7 23. C:a7 8 24. Kpf8 25. f3 26. e7 Kpe8 27. Cd4 7 28. C:g7 :7 29. : e7 :7 . Kpf2 5 31. Kpg3 4 32. Kph4 33. Kpg5 Kpf7 34. 2 Cd3 35. 4 2 36. g4 Cd3 37. f4 Cc2 38. 5 gh 39. Kp:h5 Cd3 40. Kpg5 Cc2 41. f5. .
<< 1 .. 17 18 19 20 21 22 < 23 > 24 25 26 27 28 29 .. 33 >>